Правовий зміст поняття «турист»

Статтю присвячено дослідженню питань, що виникають у сфері регулювання діяльності суб’єктів господарської діяльності, що надають туристичні послуги, пов’язані з відсутністю належної чіткості в термінології, яка застосовується в різних нормативно-правових актах.  Звернуто увагу на визначення такого базового поняття, як «турист».
Ключові слова: турист, екскурсант, відвідувач, туризм, споживач туристичних послуг.  подробнее… «Правовий зміст поняття «турист»»

Істотного скорочення переліку нотаріальних дій може не відбутися

… щодо законопроекту № 3077 від 14.08.2013 р., яким планується відмінити процедуру нотаріального завірення копій

Зміни пропоновані законопроектом № 3077 від 14 серпня 2013 року (Далі — законопроект), в цілому можна оцінити позитивно, у зв’язку з тим, що, дійсно, як правило, засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них та справжності підпису на документах в нотаріальному порядку займає велику кількість часу і тягне за собою виникнення додаткових, найчастіше істотних витрат, пов’язаних з оплатою нотаріальних послуг. подробнее… «Істотного скорочення переліку нотаріальних дій може не відбутися»

Від моменту подання заяви про вихід до самого виходу повинен пройти певний строк

Ні Закон «Про господарські товариства», ні інші нормативно-правові акти не містять чіткої регламентації процедури виходу з ТОВ та правових наслідків такої дії. Невизначеність законодавства породжує невизначеність судової практики. Так, на думку ВСУ, що викладено у п. 28 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» № 13 від 24.10.2008 моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв’язку. подробнее… «Від моменту подання заяви про вихід до самого виходу повинен пройти певний строк»

Неадвокатный подход

Судебная практика отказа в возмещении расходов не правовую помощь, предоставленную неадвокатами, является ошибочной.

Вопрос возмещения судебных расходов при рассмотрении дел в хозяйственных судах, является предметом постоянных дискуссий и не теряет актуальности.

Одна из проблем заключается в том, что по состоянию на сегодняшний день на практике существует огромная разница в возмещении судебных расходов на правовую помощь в случаях, когда ее предоставил адвокат и в том случае, когда ее предоставил специалист в отрасли права. подробнее… «Неадвокатный подход»

Арест, еще арест!

На недвижимое имущество ответчика арест может накладываться дважды на двух основаниях, что замедляет исполнение решения суда.

В соответствии со ст. 1 Гражданского процессуального Кодекса Украины (Далее – ГПК Украины) задачами гражданского судопроизводства является справедливое, непредвзятое и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел с целью защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства. подробнее… «Арест, еще арест!»

Краще — ворог доброго

Про нововведення щодо спрощення процедури започаткування підприємництва.

Прагнучи кращого, ми часто псуємо добре. Попри всі зусилля, кращого можна і не досягти, а втратити при цьому вже досягнуте, нехай і не найліпше, але зрозуміле, зручне, доступне і логічно обґрунтоване, — цілком реально

Цей ліричний вступ передує обговоренню кількох нововведень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва» № 3263(далі — Закон N° 3263), який набрав чинності 7 червня 2011 р. подробнее… «Краще — ворог доброго»

Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг

Стаття присвячена комплексному дослідженню загальної правової природи договору в сфері туристичних послуг, заснованому на новому законодавстві, яке регулює туристичну галузь. Узагальнені дослідження провідних вітчизняних та зарубіжних науковців та зроблено власний висновок щодо класифікації основних чинників, які характеризують різновиди договорів, що супроводжують надання туристичних та супутніх послуг. Визначені загальна правова природа договору та істотні ознаки договору про надання туристичних та супутніх послуг.
Ключові слова: договори про надання послуг, спрямованість, загальна правова природа, суб’єктний склад, істотні ознаки, надання туристичних і супутніх послуг, споживачі.  подробнее… «Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг»

Відсторонення чи усунення: Про розмежування корпоративних та трудових відносин

18 січня ц.р. Конституційний Суд України оприлюднив перше в новому році рішення у справі за конституційним зверненням ТОВ «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне тлумачення ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України (далі – Рішення). подробнее… «Відсторонення чи усунення: Про розмежування корпоративних та трудових відносин»

Господарсько правове регулювання діяльності суб’єктів, що надають екскурсійні послуги

Саття присвячена дослідженню державного регулювання діяльності суб’єктів госпо­дарювання, що надають екскурсійні послуги, та визначенню понять у цій сфері діяльно­сті. Актуальність статті полягає у пропозиції створення механізму належного право­вого захисту прав туристів, що збільшує привабливість країни для відвідувань. На основі великого фактичного матеріалу розглядається практика господарювання суб’єк­тів екскурсійної діяльності, пропонуються власні ознаки екскурсії та екскурсійної діяльності та визначається суб’єктна структура екскурсійної діяльності за видами діяльності та обсягом послуг.

Ключові слова: господарсько-правове регулювання, екскурсійні послуги, екскурсія, екс­курсійна діяльність, ліцензування, державна політика у сфері ліцензування, суб’єкт туристичної діяльності, туристична послуга, туризм. подробнее… «Господарсько правове регулювання діяльності суб’єктів, що надають екскурсійні послуги»

Закон один — применение разное

Проблемные вопросы материального и процессуального права при рассмотрении споров, связанных с возобновлением договоров аренды земли.

Законом Украины «О судоустройстве Украины» Высший Хозяйственный Суд Украины (ВХСУ) наделен полномочиями по оказанию методической помощи нижестоящим судам с целью одинакового применения норм Конституции и законов в судебной практике на основе ее обобщения и анализа судебной статистики. подробнее… «Закон один — применение разное»